Puhkusetasu arvutamine ja maksmine

Puhkusetasu maksmine:

Puhkusetasu (põhipuhkus, lapsepuhkus, õppepuhkus) tuleb töötajale välja maksta hiljemalt eelviimasel tööpäeval enne puhkuse algust. Kokkuleppe korras võivad pooled otsustada, et puhkusetasu makstakse välja töötajale järgmisel palgapäeval, kuid sellest hilisem puhkusetasu maksmine enam lubatud ei ole.

Puhkusetasu arvutamine:

Puhkusetasu arvutatakse puhkusetasu arvutamise kuule eelneva kuue kuu jooksul töötaja teenitud töötasu alusel. Selleks liidetakse kuue kuu töötasu ning kuue kuu kalendripäevade arv. Kalendripäevade hulka ei arvata neid päevi, mil töötaja mõjuval põhjusel ei töötanud, näiteks oli haige või puhkusel. Samuti ei arvata kalendripäevade hulka riigipühasid.
Töötasu summa jagatakse kalendripäevade arvuga ja saadakse keskmine kalendripäevatasu, mis korrutatakse puhkuse kestuse kalendripäevade arvuga. Tulemuseks on puhkusetasu.
Kui töötajale maksti puhkusetasu arvutamise kuule eelneva kuue kuu või kuuest kuust lühema aja jooksul muutumatu suurusega töötasu, siis keskmist kalendripäevatasu ei arvutata ja töötajale makstakse puhkusetasuna muutumatu suurusega töötasu.
Kokkuvõtvalt, kui hakkate ise oma puhkusetasu arvestama, siis vajate eelneva kuue kuu töötasude summasid ning infot antud perioodi kalendripäevade, puudumiste ja riigipühade kohta.

Näide:

Töötaja puhkab 24. septembrist kuni 30. septembrini (7 kalendripäeva).
Oletame, et töötaja viimase kuue kuu (märts – august) bruto töötasud olid kokku 7800 eurot.
Antud perioodil oli töötaja haiguslehel 2. augustist kuni 6. augustini (5 kalendripäeva).
Kalendripäevade arve kokku märts – august oli 184.
Riigipühasid jääb antud perioodi sisse 2018 aastal 7.
Päevatasu = 7800 / (184 – 5 – 7) = 45.35 eurot
Puhkusetasu = 45.35 x 7 = 317.45 eurot